ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ขอขอบคุณคณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 8 คน  ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2558 

  1. นายรัฐพล ศิริอรรถ
  2. นางสาวประกายแก้ว  คนหาญ
  3. นางสาวอรวรรณ  ชมภูพื้น
  4. นางสาวสุกัญญา ล้ำจุมจัง
  5. นายธนูทอง เบ้าทอง
  6. นางสาวลัดดาวัลย์ บัวคำโคตร
  7. นางสาววันเพ็ญ เกษมวรรณ์
  8. นางสาวนันทวัน  บุญโสม

การฝึกปฏิบัติงาน การช่วยเหลือกิจกรรม ตลอดจนการทำหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นเป็นอย่างดียิ่ง ขอให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนและการงานต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
รับมอบของที่ระลึกจากคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 ห้องประชุมข้าวเหนียว

ประชุมสรุปผลการปฏิบ้ติงาน ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

ต้นกล้าข้าวในกระบะเพาะ
ขนส่งต้นกล้าข้าวสำหรับปักดำแปลงสาธิต โครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น

พ่อเขียน นาคำมูล
นาดีๆ ต้องข้าวข้าวพันธุ์ดี
 

กิจกรรมปลูกต้นไม้

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ร่วมปลูกสร้างสวนต้นคูน ต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น