จัดซื้อวัสดุการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- ปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0
- ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0
- ปุ๋ยอินทรีย์

จัดซื้อแปลงใหญ่