มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปีมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทยรวมทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับข้าวไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยซึ่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตโดยการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล
 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าวไทย
 3. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมข้าวไทยจนบรรลุผล

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆของข้าวข้าวเปลือกข้าวกล้องข้าวสารปลายข้าวข้าวหักแป้งข้าวแกลบรำข้าวฟางข้าว โดยเป็นการสร้างความรู้ใหม่หรือใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้สูงในเชิงพาณิชย์โดยมีข้าวเป็นส่วนประกอบสำคัญ
 2. กระบวนการผลิต เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย

หมายเหตุ: ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อนและอยู่ในเชิงพาณิชย์มาไม่เกิน 2 ปี

ประเภทผู้สมัคร

 1. กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือมาจากองค์กรภาครัฐระดับชาติหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เสนอผลงานไม่อยู่ในกลุ่มแรก

เกณฑ์การตัดสิน

 1. เป็นความเป็นนวัตกรรมของผลงาน
 2. ความคิดสร้างสรรค์
 3. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย
 4. ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
 5. ผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 6. ความมีเอกลักษณ์และคุณค่าที่นำเสนอต่อลูกค้าหรือแสดงถึงความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มผลผลิตอย่างมีนัยยะสำคัญ

รางวัล

กลุ่มอุตสาหกรรม

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท
รางวัลที่ 3 
เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย 
เงินรางวัล 10,000 บาท (2 รางวัล)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน
รางวัลที่ 2 
เงินรางวัล 40,000 บาท
รางวัลที่ 3 
เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย 1 
เงินรางวัล 10,000 บาท(2 รางวัล)

การพิจารณาตัดสิน

การตัดสินของรางวัลของทั้งสองกลุ่มแยกออกจากกันผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

 • เปิดรับสมัคร : 1 เมษายน 2559
 • ปิดรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2559
 • ตัดสินผลงาน : สิงหาคม 2559
 • พิธีมอบรางวัล : 5 ตุลาคม 2559

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การส่งผลงาน

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 มายัง
มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนาชั้น 3 ห้อง 317 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02 942 7620, 02 942 7626 โทรสาร 02 942 7621
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลด

 • ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ www.thairice.org