แผ่นพับศูนย์บ่มเพาะผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 1

ศูนย์บ่มเพาะผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตลาด การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเพื่อถ่ายทอดเทคนิคการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาและผู้สนใจทั่วประเทศในปี 2558 ที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มีแผนงานอบรมและพัฒนา ผู้จัดการแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จำนวน 100 ทีม เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวมากยิ่งขึ้น และดำเนินการอบรมไปแล้วจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2558 และรุ่นที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2558 โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 19 ทีมซึ่งขณะนี้ทั้ง 33 ทีม อยู่ระหว่างการบ่มเพาะและปฏิบัติงานให้บริการการทำนาในพื้นที่และในปี 2559 นี้ ศูนย์บ่มเพาะผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จึงกำหนดจัดอบรมผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) รุ่นที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ถนนมิตรภาพ (พิษณุโลก-หล่มสัก) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และรุ่นที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2559 ณ สำนักชลประทานที่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  ขอประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น  ในการสมัครเข้าร่วมการอบรมรุ่นที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2559 ณ สำนักชลประทานที่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

แผ่นพับ 2 เพื่อนพึ่งพา

กำหนดการอบรม ศูนย์บ่มเพาะ

 ดาวน์โหลด