ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด “งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2559” ขึ้น ในระหว่าง วันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประกวดพืชไร่ ประเภทข้าว เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์และเทคนิคการปลูกข้าวให้มีผลผลิตและคุณภาพสูง  สองประเภท ดังนี้

   1. ข้าวเจ้าเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงเข้ม คุณภาพดี

ใช้เกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ จำนวน 70 คะแนน การตรวจวิเคราะห์ด้านประสาทสัมผัส จำนวน 30 คะแนน (ตามเอกสารแนบ) ข้าวที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้ส่งประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจ านวนตัวอย่าง)

   2. ข้าวรวงใหญ่ เมล็ดดก

ใช้เกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ จำนวน 100 คะแนน (ตามเอกสารแนบ) ข้าวที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้ส่งประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดพันธุ์ และจำนวนตัวอย่าง)โดยคณะกรรมการจะดำเนินการตัดสินให้เสร็จสิ้น ภายใน 15.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 

หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agron.agr.ku.ac.th/