งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2559 (10 วัน)

ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดงานจะได้พบกับมหกรรมแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการการนำเสนอผลงานด้านการเกษตรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของคณะเกษตรศาสตร์ การสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติทั้งด้านพืชและสัตวศาสตร์ การตอบปัญหาทางการเกษตรการจัดนิทรรศการการค้าและการแจ้งและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆในศาลาจตุรมุขการแสดงผลงานความก้าวหน้าของภาคเอกชนการประกวดอาหารอีสานการประกวดสินค้า และการจำหน่ายสินค้า

 

ในส่วนจัดแสดงของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในศาลาจตุรมุข โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ และหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของกรมการข้าวร่วมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การพัฒนาข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี การแสดงภูมิปัญญาของชาวนาและที่เกี่ยวข้องกับข้าว การแสดงแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีการปลูกข้าวโดยใช้น้ำน้อย ผลิตภัณฑ์จากข้าว  โดยศูนย์ปฏิบัติการต่างๆและองค์กรเครือข่ายชาวนา รวมถึงกิจกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชน  แล้วพบกับเราที่ศาลาจตุรมุขอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ