Bike for dad จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ

วันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2558 - เวลา 09.00 – 16.00 น. รับลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 - เวลา 15.00 น. ปั่นทดสอบเส้นทาง ตามเส้นทางที่กำหนด โดยชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคม บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 - เวลา 15.00 น. ซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนด จุดเริ่มต้น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 - เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

- เวลา 11.00 น. - 14.30 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

- เวลา 15.00 น. ปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนด จุดเริ่มต้น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

เส้นทางจักรยาน

รายละเอียดเส้นทางสิริมงคล "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร ดังนี้

 1. Start / Finish ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
 2. คริสตจักรขอนแก่น
 3. ศาลหลักเมืองขอนแก่น
 4. ประตูเมือง
 5. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 6. สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น
 7. วัดหนองแวง พระอารามหลวง
 8. บึงแก่นนคร (จุดพักที่ 1)
 9. องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
 10. ศาลเจ้าปิงเถ่ากง-ม่า
 11. ศาลเจ้าครูปู่เย็น
 12. อนุสาวรีย์ พระนครศรีบริรัก
 13. วัดศรีจันทร์
 14. โรงพยาบาลขอนแก่น
 15. บึงทุ่งสร้าง (จุดพักที่ 2)
 16. บ้านพักรับรองจอมพลสฤดิ์ ธนะรัชต์
 17. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 18. พิพิธภัณฑ์สถานขอนแก่น

 

การจัดกิจกรรมเสริม

 1. การจัดนิทรรศการเฉลิมเกียรติ ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ” และ “ธ ยาตรา ปวงประชาเป็นสุข” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558
 2. ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดกิจกรรมเพิ่มเติม อาทิ
 • กิจกรรมการแสดงคลื่นนักปั่น (Wave)
 • กิจกรรมมอบจักยานให้นักเรียนที่ยากจน โดยชมรมเครือข่ายจักรยาน จังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” เพื่อมอบจักรยานให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน ได้ใช้จักรยานเป็นพาหนะ ในการเดินทางไปเรียนหนังสือ ซึ่งกิจกรรมนี้จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเป็น กิจกรรมเสริมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ๓) กิจกรรมแจกกล้าต้นคูน จำนวน 4,500 ต้น โดยจะแจกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น