รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 เมษายน 2561

 ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดในจังหวัดของผู้สมัคร

ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง

คนไทยผูกพันใกล้ชิดกับข้าวมาหลายชั่วอายุคน จนเป็นวัฒนธรรมและรากเหง้าของชีวิตความเป็นไทยวันนี้ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าพัฒนาเต็มกำลัง ชาวนากลับต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและทางเศรษฐกิจที่บั่นทอนกำลังกายและกำลังใจให้ยิ่งถดถอย

มูลนิธิข้าวไทยในพระราชูปถัมภ์ขอยกย่องให้กำลังใจและขอบคุณบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของชาวนาที่มีต่อคนไทยที่ปลูกข้าวทุกเมล็ดให้หล่อเลี้ยงทุกชีวิตจนเติบใหญ่ จึงจัดโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างร่วมกับ 4 องค์กรเพื่อคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างของแต่ละภาค ที่ได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาที่สั่งสมหลายชั่วอายุคนสร้างวิถีครอบครัวชาวนาที่แข็งแรงในสังคมไทย 

1. เพื่อส่งเสริมและยกย่องครอบครัวชาวนาที่สามารถยืนหยัดทำงานร่วมกันมาได้ยาวนานอย่างยั่งยืน 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวชาวนาสามารถสร้างการทำนาให้เป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้อย่างพอเพียงและสร้างครอบครัวที่เป็นสุขได้

3. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาไทยรักษาอาชีพการทำนาให้คงอยู่และสืบทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลัง

1. เป็นชาวนาที่ร่วมกับครอบครัวทำนาเป็นอาชีพหลักต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วอายุคนโดยไม่ต้องเป็นสายตรงและติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 20 ปี

2. มีคนในครอบครัวรวมทํานายไม่ต่ำกว่า 2 คนและครอบครัวเป็นเจ้าของพื้นที่ทำนาไม่ต่ำกว่า 10 ไร่

3. ความเป็นครอบครัวชาวนาที่เป็นที่ยอมรับในชุมชนมีความซื่อสัตย์สุจริตและขยันขันแข็ง

1. มีความคิดสร้างสรรค์มีการปรับปรุงระบบการทำนาให้สามารถจัดการปัญหาในทุกสถานการณ์ที่ประสบได้

2. เป็นครอบครัวชาวนาที่มีทายาทที่จะสืบทอดอาชีพทำนาต่อไป

3. การทำนาเป็นอาชีพหลักของครอบครัว 4 ครอบครัวเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

1. ให้ผู้มีผู้ได้รับรางวัล 1 รางวัลในแต่ละภาคภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รวม 4 รางวัลแต่ละรางวัลประกอบด้วยโรคพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินสด 1 แสนบาท 

2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

ตั้งแต่บัดนี้ - 1 เมษายน 2561

รับผลงาน 1 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบรางวัล 5 มิถุนายน 2561 

การส่งใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  • กรมส่งเสริมการเกษตร
  • กรมการข้าว
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900

โทรสาร 02 942 762

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.thairice.org

 

i pdfดาวน์โหลดใบสมัคร