โครงการประกวดภาพถ่ายวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติ
ภายใต้แนวความคิดอัจฉริยภาพข้าวของพ่อแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

 

คณะสื่อมวลชนร่วมกับกรมการข้าวและกรมการข้าวได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของข้าวและชาวนาไทยพร้อมทั้งอยากให้เยาวชนไทยได้ตระหนักและสำนึกในคุณค่าและความสวยงามของเมล็ดข้าว รวงข้าว ทุ่งข้าว ตลอดจนวิถีชีวิตความผูกพันของข้าวกับชาวนาไทยผ่านภาพถ่าย นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของวันข้าวและชาวนาแห่งชาติในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ กรมการข้าว
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนได้แสดงความสามารถทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการถ่ายภาพจากการนำเสนอภาพเกี่ยวกับข้าวและวิถีชีวิตความผูกพันของข้าวกับชาวนาไทยภายใต้แนวความคิดอัจฉริยภาพข้าวของพ่อแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 • เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญคุณค่าและความสวยงามของข้าวไทยภูมิสภาพและทัศนียภาพของนาข้าวทุ่งข้าว รวงข้าว เพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นถึงคุณค่าของข้าวไทยและกระตุ้นให้เกิดความรักความหวงแหนข้าวไทยเกิดความภาคภูมิปัญญาของชาวนาไทยที่ได้สืบทอดกันมาอย่างช้านานผ่านการประชาสัมพันธ์โครงการจัดนิทรรศการภาพถ่ายประเภทประชาชนทั่วไป        
chowna day photo contestนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศและประชาชนทั่วไปมีใจรักในการถ่ายภาพชอบท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติ หลักฐาน สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรนักศึกษา รายละเอียดโดยภาพถ่ายนั้นต้องเป็นภาพความงดงามที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทยทั้งหมดความงามของเมล็ดข้าว รวงข้าว ทุ่งข้าว การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวนาที่ผูกพันกับข้าวในแง่มุมต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมไทยวิถีไทยในชนบท
 
 1. ภาพ land  scape​ คือภาพธรรมชาติในมุมกว้างแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์งดงามของทุ่งนา
 2. ภาพ macro​​ คือภาพท้องทุ่งนามุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียด ความงดงามของนาข้าว
 1.  ภาพที่ส่งประกวดเข้ามีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ
 2.  สามารถปรับสีตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้นแต่ทั้งนี้ภาพยังต้องดูธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ (แต่ต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบในกรณีภาพได้รับรางวัล)
 3. ขนาดของไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดย่างน้อย 10 ล้านพิคเซล
 4.  รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน Tiff หรือ Jpeg
 5.  ส่งภาพในรูปแบบของแผ่นCD-Rom และขอสงวนสิทธ์ไม่ส่งแผ่นCD-Romคืน
 1. ส่งภาพประกวดภาพขนาด 10x12 นิ้วโดยระบุรายละเอียดที่ด้านหลังภาพ1.1​ชื่อภาพ และหมายเลขของภาพ1.3 รายละเอียดของการถ่ายภาพนั้นได้แก่ วัน สถานที่ ที่ถ่ายภาพ พร้อมทั้งบรรยายเรื่องราวของภาพหรือเหตุการณ์ความประทับใจประมาณ 2-3 บรรทัด พร้อมชื่อ นามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งภาพ
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายตัวเองและไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการประกวดใดๆมาก่อน และไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารหนังสือ,แผ่นภาพหรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย
 3. ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทั้งหมดและภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายทางคณะผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกนำภาพไปจัดแสดงในที่ต่างๆและสามารถดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทางเจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่ถูกต้องตามกติกาประกวดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณาและแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้วหากมีการทำผิดกติกาผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสินรวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน1เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกยินยอมปฎิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ทุกประการและผลการตัดสินของกรรมการ
 7. ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการส่งภาพเข้าประกวด
 8. การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฎิบัติตามกติกาต่างๆ แล้ว
chowna day photo contest2สามารถส่งภาพด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์   ตามที่อยู่   กรมการข้าว โดยคณะผู้จัดประกวดภาพวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติจะมอบถ้วยและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะ 1,2,3 และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ดังนี้
 1. รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยอธิบดีกรมการข้าวเงินรางวัล  15,000  บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยอธิบดีกรมการข้าว พร้อมเงินเงินรางวัล10,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยอธิบดีกรมการข้าวพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล   รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
 1. นายณราวุฒิ  ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าว
 2. นายสมคิด โพธิ์พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. นายวิฑูรย์ ไทยถาวร หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์
 4. นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง
 5. นายวีระพงษ์ บริสุทธิ์สุขกมล บรรณาธิการข่าวกีฬาบ้านเมืองออนไลน์
 6. นายวิสูตร ยิ้มละมัย บรรณาธิการคมชัด aec tv ออนไลน์
 7. นายเดชภพ พุ่มพวง สื่อมวลชน
 8. นายพงษ์ไทย วัฒนาวณิชย์วุฒิ สื่อมวลชน
 9. นายภมร มานะพรชัย สื่อมวลชน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
พิจารณาภาพและตัดสินรางวัล วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ส่งภาพมาที่ ณ กรมการข้าว​   เลขที่ 50 เกษตรกลาง บางเขน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร. 02-5615253 โทรสาร 02-5615286