เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 มีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 มีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ นักวิชาการเกษตรมีคำแนะนำเบ ื้องต้น


จากสภาวะราคารับซื้อข้าวเปล ือกเหนียวของท้องตลาดในปัจจ ุบันนี้มีราคาดี เทียบเคียงได้กับการจำหน่าย ข้าวคุณภาพสูงเช่นข้าวหอมมะ ลิ ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวเ หนียวเพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณการผลิตเมล็ดพ ันธุ์ข้าวเหนียว กข6 น้อย ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ข้าวเหน ียวที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่นไม่พอกับความต้องการ ของเกษตรกร

ในส่วนแผนการจำหน่ายของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มีได้จัดสรรให้ผู้สั่งซื้ออย่างเหมาะสมแล้ว เพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์ดีไว้เพาะปลูก ซึ่งลูกค้าหลายรายจะได้รับน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ หรือหลายรายไม่ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวเลย ดังนั้น จึงขอให้นักวิชาการ ลูกค้า เกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน และตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวที่ได้ซื้อหาเมล็ดพันธุ์ไปนั้นได้แนะนำวิธีการปลูกแก่เกษตรกรโดยวิธีการที่ประณีต ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เช่น การปักดำ การหยอด การโยนกล้า ฯลฯ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงได้และได้ข้าวที่เจริญเติบโตดีให้ผลผลิตสูง

อนึ่ง เกษตรกรจะต้องมีการป้องกันการเสี่ยงภัยพิบัติฝนแล้งในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก หากเกษตรกรเลือกวิธีปลูกแบบปักดำ เกษตรกรจะต้องเตรียมแปลงตกกล้าที่ใกล้แหล่งน้ำ ดูแลรักษาแปลงกล้าอย่าให้ขาดน้ำ เพื่อเตรียมปักดำในช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ

ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้เปลี่ยนพันธุ์ข้าวเหนียว พันธุ์ กข6 ต้องรอซื้อหาในปีหน้า