กิจกรรมประกวดภาพถ่าย วันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
 
จัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติภายใต้แนวคิด “ภาพแห่งวิถีชีวิตชาวนาไทยใต้ร่มพระบารมี” เนื่องในวาระครบ ๖๙  ปีแห่งสายพระเนตรกับการส่งเสริมการทำนาไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
แนวคิดโครงการ
โดยความเป็นมาตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
1. การกำหนดให้มี “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เป็นการดำเนินตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2550-2554 ซึ่งได้มีการยกร่างโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนได้มีการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนหลายครั้ง และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ข้าวดังกล่าว
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกสมาคมชาวนาไทย นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทยแล้วเห็นว่าควรจัดให้มี “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เป็นการเฉพาะแยกจากวันเกษตรกร โดยมีเหตุผลดังนี้
2.1 ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศและสังคมไทยอย่างยิ่ง นอกจากนี้ข้าวยังมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้งเป็นความมั่นคงทางอาหาร ดังนั้น นโยบายหรือมาตรการใดที่เกี่ยวกับข้าวย่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นไปของสังคมไทยอย่างมาก
2.2 เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าว รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ชาวนา นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับยุวชนของเขา ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวในอนาคตด้วย
2.3 กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ จะประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านวิชาการและ กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกได้รู้จักคุณภาพและคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการของข้าวไทยมากยิ่งขึ้น
2.4 การกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อชาวสยามและข้าวไทยและเป็นวาระสำคัญต่อกิจกรรมข้าวไทย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิตในการกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”
2.5 การที่กำหนดให้มีวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเป็นการเฉพาะ โดยแยกออกจากวันพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นเกษตรกรนั้น เนื่องจากวันพระราชพิธีพืชมงคลดังกล่าวมิได้เฉพาะเจาะจงแต่เฉพาะอาชีพการทำนาและชาวนาเท่านั้น แต่หมายรวมถึงอาชีพการทำไร่ การทำสวนด้วย ประกอบกับการกำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลในแต่ละปีนั้น เป็นการกำหนดทางจันทรคติ ทำให้ไม่สามารถระบุเป็นวันแน่ชัดล่วงหน้าถาวรในปฏิทินได้ และไม่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสำหรับชาวนาโดยทั่วไป รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีภารกิจในการเตรียมงานสำหรับพระราชพิธีดังกล่าวด้วย
 
โครงการประกวดภาพถ่าย “วันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติ”ภายใต้แนวคิด “ภาพแห่งวิถีชีวิตชาวนาไทยใต้ร่มพระบารมี” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล และกรมการข้าว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของข้าวไทยและชาวนาไทย พร้อมทั้งอยากให้เยาวชนไทยได้ตระหนักและสำนึกในคุณค่าและความสวยงามของเมล็ดข้าว รวงข้าว ทุ่งข้าว ตลอดจนวิถีชีวิตความผูกพันของข้าวกับชาวนาไทย ผ่านการถ่ายภาพ นอกจากนั้น ยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ กรมการข้าว
 
วัตถุประสงค์
• เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนได้แสดงความสามารถ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการถ่ายภาพ จากการนำเสนอภาพเกี่ยวกับ“ข้าว”และวิถีชีวิตความผูกพันของข้าวกับชาวนาไทยภายใต้แนวคิด “ภาพแห่งวิถีชีวิตชาวนาไทยใต้ร่มพระบารมี”  
• เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่า และความสวยงามของข้าวไทย ภูมิสภาพ และทัศนียภาพของนาข้าว ทุ่งข้าว รวงข้าว
• เพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นถึงคุณค่าของข้าวไทยและกระตุ้นให้เกิดความรักความหวงแหนข้าวไทย เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชาวนาไทยที่ได้สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ผ่านการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการจัดนิทรรศการภาพถ่าย
 
ประเภทประชนทั่วไป คุณสมบัติผู้สมัคร
• นิสิต นักศึกษา ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและประชาชนทั่วไป
• มีใจรักในการถ่ายภาพ
• ชอบท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติ
 
หลักฐานการสมัคร
• รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา
 
รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย
จัดประกวด ภาพถ่ายในหัวข้อ วันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “ภาพแห่งวิถีชีวิตชาวนาไทยใต้ร่มพระบารมี”   โดยภาพถ่ายนั้นต้องเป็นภาพความงดงามที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทยทั้งหมด ความงามของเมล็ดข้าว รวงข้าว ทุ่งข้าว การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวนาที่ผูกพันกับข้าวในแง่มุมต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมไทย วิถีไทยในชนบท
 
ประเภทของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
         • ภาพ Land Scape คือภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์งดงามของท้องทุ่งนาโดยรวม
         • ภาพ Macroคือภาพท้องทุ่งนาในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของนาข้าว รวงข้าว  
 
รูปแบบของภาพที่ส่งประกวด  
• สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ (แต่ต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบในกรณีภาพได้รับรางวัล)
• ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 10 ล้านพิกเซล
• รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน.TIFF หรือ .JPEG ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุล อื่น
• ส่งภาพในรูปของแผ่น CD-ROM และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM คืน
กรณีเป็นภาพสไลด์สี
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องแนบฟิล์มต้นฉบับในกรอบพลาสติกขนาด 2×2 นิ้ว เท่านั้น พร้อมทั้งเขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง หมายเลขประจำภาพ และจำนวนภาพ ที่ส่งภาพเข้าประกวด อย่างชัดเจนไว้บนกรอบสไลด์ และทำเครื่องหมายจุดกลมบนมุมล่างซ้ายทุกภาพ
กรณีเป็นภาพดิจิทัล
เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์มสามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติห้ามตัดต่อและซ้อนภาพ ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียด อย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi (ไม่รับภาพที่เป็น Raw File และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) พร้อมบันทึกลงแผ่น CD-ROM
 
เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผู้สมัครจะต้องส่งเป็นภาพสี ขนาด 10 X 12 นิ้ว โดยระบุรายละเอียดที่ด้านหลังภาพดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อภาพ และหมายเลขของภาพ
2.2 รายละเอียดของการถ่ายภาพนั้น ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ ที่ถ่ายภาพ พร้อมทั้งบรรยายเรื่องราวของภาพ หรือเหตุการณ์ความประทับใจ ประมาณ 2-3 บรรทัด
2.3 ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการประกวดใดๆ มาก่อน และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือ เอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย
4. ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทั้งหมด และภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกนำภาพไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และสามารถดำเนินการจัดพิมพ์-เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางเจ้าของภาพทราบล่วงหน้า 
5.การส่งคืนภาพที่ไม่ได้รับรางวัล (เฉพาะภาพสไลด์) จะส่งไปตามที่อยู่ของผู้ส่งเข้าประกวดที่ระบุทางไปรษณีย์ หรือสามารถติดต่อรับคืนด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคลเลขที่ 810 ซอยอยู่เจริญ 29(20 มิถุนา) ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-690-4595 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณาและแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่านยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
9. ไม่เสียค่าธรรมเนียม
10. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น
11. ดูรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่ www.eduzones.com  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล เลขที่ 810 ซอยอยู่เจริญ 29(20 มิถุนา) ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-690-4595  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  /This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 02 -690-4595   โทรสาร 02-690-4595
วิธีการส่งประกวดภาพ
สามารถส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
ส่งที่ สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล เลขที่ 810 ซอยอยู่เจริญ 29(20 มิถุนา) ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร 02-690-4595  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 30,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับถ้วยพร้อม เงินรางวัล 10,000 บาท 
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ถ้วยพร้อม รับถ้วยพร้อม เงินรางวัล 5,000 บาท
 
คณะกรรมการตัดสิน
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการข้าว                          
2. นายเดชภพ พุ่มพวง
3. นายพงษ์ไทย วัฒนาวณิชย์วุฒิ
4. นายวีรพงษ์ บริสุทธิ์สุขกมล 
5.นายธนพจน์ มณีแจ่ม
6.นายวิสูตร ยิ้มละมัย
7.นายวรุตม์ นกยูงทอง 
เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจาก
1. ความสวยงามของภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
2. เทคนิคการถ่ายภาพและการสื่อความหมายของภาพได้อย่างกลมกลืนและชัดเจน
                                            
กำหนดการ
• ประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558
• เปิดรับภาพประกวด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
• พิจารณาภาพและตัดสินรางวัล วันที่ 30 พฤษภาคม 2558