งานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2560

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วันที่ 20 - 29 มกราคม 2560 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชมนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาการเกษตร รวมทั้ง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่างๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของหน่วยที่เกี่ยวข้อง

เชิญชมนิทรรศการ "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย" วิชาการด้านข้าว พันธุ์ข้าวต่างๆ ผลิตภัณฑ์ข้าวจากเกษตรกรในพื้นที่ ในส่วนจัดแสดงของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณศาลาจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์