วิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมโยงสายใย จากท้องทุ่งไสว สู่คนกรุง

  • กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ
  • รูปประจำตัวของ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ ผู้เขียนหัวข้อ
  • ออนไลน์
เพิ่มเติม
09 ก.พ. 2017 15:14 - 05 เม.ย. 2017 11:06 #1 โดย กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ สร้างหัวข้อกระทู้: วิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมโยงสายใย จากท้องทุ่งไสว สู่คนกรุง
ชาวกรุงควรแวะ งานวิถีข้าว วิถีไทย Thai Rice - Thainess

ขอเชิญร่วมงานวิถีข้าว วิถีไทย (Thai Rice : Thainess) ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 ณ บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วิถีข้าววิถีไทยเชื่อมโยงสายใยจากท้องทุ่งไสวสู่คนกรุง

ภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการพระราชกรณียกิจกับการพัฒนาข้าวไทย นิทรรศการมหัศจรรย์ข้าวไทย เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี 4 ภาคเกี่ยวกับข้าวที่หาชมได้ยาก กิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพ การทำเมนูอาหารไทย และอาหารนานาชาติจากข้าวไทยโดยเชฟชื่อดัง และเลือกซื้อสินค้าข้าวคุณภาพในราคาย่อมเยาจากกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการโดยตรง

งาน “วิถีข้าว : วิถีไทย” จัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ชาวนา ผู้ผลิตข้าวรายย่อยที่ได้มีความมุ่งมั่นในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนที่มีอยู่อย่างหลากหลายในภาคต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้ชาวนาได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวของดีที่ตนตั้งใจผลิต ได้มีตลาดเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภคคนกรุง ในขณะที่ชาวกรุงเทพมหานครก็สามารถเข้าถึงสินค้าข้าวของดีเหล่านี้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริโภค และชาวนาผู้ผลิตข้าว อันจะส่งผลให้สามารถยกระดับรายได้ของชาวนา และเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวนามุ่งมั่นผลิตข้าวคุณภาพ รักษาชื่อเสียง และความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวไทย ข้าวคุณภาพที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และยกย่องมาช้านาน แล้วให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคมเชฟประเทศไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมโรงแรมไทย และองค์กรภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานวิถีข้าว : วิถีไทยขึ้นตามบัญชาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องจากงาน “ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ ตลาดน้ำวิถีไทย” ที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา โดยฯพณฯนายกรัฐมนตรี ได้เปิดงาน “วิถีข้าว : วิถีไทย” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 17.00 ถึง 19.40 น. และงานจะมีไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2558 รวมเวลา 32 วัน ระหว่างเวลา 11.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

วัตถุประสงค์หลักการจัดงาน

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงให้ความสำคัญ มุ่งมั่น รักษา และพัฒนาข้าวไทย
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพของดีชุมชนในภาคต่างๆที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
เพื่อเชื่อมโยงตลาด จากชาวนาผู้ผลิตข้าวสู่ผู้บริโภคในชุมชนกรุงเทพมหานครโดยตรง
เพื่อเผยแพร่ความรู้ และความมหัศจรรย์ของข้าวไทยทั้งด้านความหลากหลายทางชีวพันธุ์ คุณค่าทางโภชนาการและคุณลักษณะพิเศษของข้าวไทยสำหรับการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าว
เพื่อรณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักรู้คุณค่าของข้าวไทย มีจิตสำนึก หวงแหน อนุรักษ์ รักษาภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้าวไทยได้อย่างยั่งยืน มีความรู้หลักการโภชนาการที่ถูกต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีค่านิยมในการบริโภคข้าวไทย ข้าวคุณภาพมากขึ้น
กิจกรรมในงาน “วิถีข้าว : วิถีไทย” ประกอบด้วย

นิทรรศการ ได้แก่
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์กับการพัฒนาข้าวไทย
- นิทรรศการความรู้มหัศจรรย์ของข้าวไทย
- นิทรรศการความรู้เรื่องข้าว นวัตกรรมการแปรรู้ และหลักการโภชนาการ
- นิทรรศการรูปแบบศาลาข้าวไทยเพื่อการเชื่อมโยงตลาดข้าว สินค้าข้าวเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าและลักษณะเฉพาะตัวของดีชุมชน
การจำลองวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา วิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค หมุนเวียนทุกสัปดาห์ๆ ละภาค
การฝึกอาชีพการแปรรูป และปรุงอาหารเมนูต่างๆ จากข้าวดี 4 ภาค โดยเชฟชื่อดัง
โชว์ ชิม ช้อป และการออกร้านจำหน่ายสินค้าข้าวดี 4 ภาค จำนวนมากกว่า 80 บูธ
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร และผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสร่วมชมงาน “วิถีข้าว : วิถีไทย” (Thai Rice : Thainess) เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องข้าวไทย ชม ชิม และหาซื้อสินค้าข้าวดี 4 ภาค และได้แบ่งปันความสุขให้กันและกัน ระหว่างชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพและคนเมืองกรุงผู้บริโภคข้าว
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.920 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena