ลุยทุ่งก้าวทันข่าวสารด้านข้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560


สองมือของชาวนา ปลูกข้าวเลี้ยงเรามา ชาวประชาขอขอบคุณ