ลุยทุ่งก้าวทันข่าวสารด้านข้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


เมื่อเมืองเรืองรุ่งรานมา ชาวนาก็ต้องถวิล ผืนนากลืนกลายไปเป็นเมืองอินทร์ ไทยทั้งแผ่นดินไปกินน้ำตา