ลุยทุ่งก้าวทันข่าวสารด้านข้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560


(บทเพลง) เกษตรกรรมทำให้ไทยเราเรืองรุ่ง พืชพรรณผดุงบำรุงขวัญเราชาวไทย มิ่งขวัญธัญญาประชาภูมิใจ แหลมทองคือแดนยิ่งใหญ่ เพราะได้มีกสิกรรม (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์)