ลุยทุ่งก้าวทันข่าวสารด้านข้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560


(ผญา) ฟ้าเอ๊ยฟ้าฮ้องโหย่น คิดฮอดคนอยู่ไกลถิ่น ใจถวิลอยากคืนบ้าน อีสานเค้าบ่เหล่าลืม