ลุยทุ่งก้าวทันข่าวสารด้านข้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560