ลุยทุ่งก้าวทันข่าวสารด้านข้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560