ด้วยปัจจุบันได้เกิดการระบาดของโรคไหม้ข้าวในพื้นที่จังหวัดสงขลา กาฬสินธุ์ ลำพูน และแพร่ เนื่องจากสภาพอากาศชื้นเหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว และเมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้รวดเร็วไปยังแปลงนาข้างเคียงได้ จึงขอแจ้งเตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรให้ทราบและหมั่นตรวจแปลงนาเพื่อเฝ้าระวังการระบาดอย่างใกล้ชิด และให้ปฏิบัติตามประกาศกรมการข้าวหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นักวิชาการ

โรคไหม้ข้าว