สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดอบรมเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้า

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เรื่องเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการใช้สารชีวภัณฑ์ ในวันที่ 5-6, 10-11 กุมภาพันธ์ 2558 รวม 4 รุ่น (4วัน) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง โดยวันเปิดกิจกรรมนายเฉลิมชัย ชละธาร นายอำเภอภูเวียง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมกิจกรรม และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรผู้เข้าอบรมรวม 620 ราย

นายอำเภอภูเวียง
นายเฉลิมชัย ชละธาร นายอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 นายเผ่าพันธุ์ นวลคำมา

นายเผ่าพันธุ์ นวลคำมา วิทยากรให้ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัด (การผสมปุ๋ยใช้เอง)