เจ้าหน้าที่กรมการข้าวร่วมต้อนรับผู้ชมนิทรรศการในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 

คณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าวต้อนรับนายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว คณะเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้เข้าชมนิทรรศการส่วนจัดแสดงกรมการข้าว ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2558 ณ ลานพิธีเปิดงาน ศาลาจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ซึ่งส่วนจัดแสดงมีเนื้อหาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสดงพันธุ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพ องค์ความรู้เรื่องข้าว ฯลฯ

งานวันเกษตรภาคอีสาน
นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ของกรมการข้าว
(จากซ้ายไปขวา) 1.นายธนาบูลย์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 2. นายณัฏฐชัย ศิริพานิชเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 3. นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว 4. นายวีรวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 5. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 6. นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

นายธนาบูลย์ สุขปัญญา
นายธนาบูลย์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์จากข้าว

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ สาธิตผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ

ข้าวทับทิมชุมแพ
คุณค่าทางโภชนาการข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ