ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 8 เร่งพัฒนาความรู้การบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำในการผลิตและจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และฝึกทักษะการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีผู้ร่วมฝึกอบรม 25 ท่าน โดยมีตารางการเข้าชมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มฝ่ายต่างๆ ภาในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

สหกรณ์การเกษตรฯศึกษาดูงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
คณะศึกษาดูงานถ่ายรูปหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

นางสาวสุธาสินี สุรวาทกุล
นางสาวสุธาสินี สุรวาทกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บรรยายการจัดการคลังเมล็ดพันธุ์

ห้องปฏิบัติการ
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์

โรงงานปรับปรุงสภาพมเมล็ดพันธุ์
ศึกษาดูงานโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์