วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นร่วมกิจกรรมบริการเกษตรในโรงเรียนบ้านทุ่งมน ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว การให้ความรู้ให้คำปรึกษา เอกสารวิชาการ

โรงเรียนบ้านทุ่งมนอำเภอบ้านไผ่

เกษตรกรเข้าชมนิทรรศการด้านข้าว