ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเขวา และเกษตรกรหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 จัดกิจกรรมเวทีชุมชนประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกรร่วมประชุมกว่า 100 ราย วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชุมชนโนนเขวาให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้และบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ได้อย่างยั่งยืน

ภาพของนายสุจินต์ สุภาเส
นายสุจินต์ สุภาเส เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมประชุม/เวทีชุมชน

 ภาพของนางปริมประภา รักษาภักดี
นางปริมประภา รักษาภักดี นักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมเวทีชุมชน

 บ้านโนนเขวาตำบลดอนหัน
ใครเห็นด้วย ยกมือขี้น กิจกรรมเวทีชุมชน โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

ภาพของนางสาวพรนิภา จิกเเหล่ม
นางสาวพรนิภา จิกเเหล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น