24/04/2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ติดตามและมอบเอกสารเกษตรกรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว ในระยะปรับเปลียน (ปีแรก) ขอบข่ายการรับรอง : แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์  ให้กับผู้ขอรับการรับรองฯ จำนวน 3 แปลง ดังนี้ 
  1. นายสาริทธิ์ วัฒนพฤติ ไพศาล  อำเภอเมืองขอนแก่น ข้าวหอมะลิ จำนวน 11 ไร่ 
  2. นายสาริทธิ์ วัฒนพฤติ ไพศาล  อำเภอเมืองขอนแก่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จำนวน 2 ไร่ 
  3. โรงสีมีชัย อำเภอชุมแพ ข้าวกข69 ทับทิมชุมแพ จำนวน 29 ไร่
ข้าวอินทรีย์ขอนแก่นแปลงนาอินทรีย์ (ข้าวทับทิมชุมแพ) โรงสีมีชัย ปลูกปอเทืองอยู่ในช่วงกำลังออกดอก (เม.ย.63)