เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เร่งตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ทับซ้อนของเกษตรกรผู้ร่วมโครงกาารกับพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ แห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้ำท่วม และศัตรูพืชระบาด ในปี 2562 เพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร (Tier1/2562)
ตรวจสอบข้อมูลข้าวอินทรีย์
ตรวจสอบข้อมูลข้าวอินทรีย์