23 มีนาคม 2563 - ประชุมทบทวนพิจารณาให้การรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบรายเดี่ยว (นอกล้านไร่) ปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง พื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรขอรับการตรวจประเมินจำนวน 2 ราย 3 แปลง ผลการทบทวนผ่านการประเมินหรือได้การรับรองตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน (ปีที่ 1) ดังนี้
  •  นายสาริทธิ์ วัฒนพฤติไพศาล  ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 11 ไร่ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ จำนวน 2 ไร่ (ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น)
  • บริษัท โรงสีมีชัย ข้าวทับทิมชุมแพ จำนวน 29 ไร่ (ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ)
ข้าวอินทรีย์ขอนแก่นข้าวอินทรีย์ขอนแก่น