20 กุมภาพันธุ์ 2562 - กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยอาศัยพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ข้าวอินทรีย์ขอนแก่นนายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ข้าวอินทรีย์ขอนแก่น