ข้าวอินทรีย์อำเภอแวงใหญ่
เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ จัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการระบบควบคุมภายใน ICS และระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มส่งเสริมข้าวพันดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เกษตรกร 31 ราย