ประกวดข้าวจังหวัดขอนแก่น
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 👍 นางจงกล กางขอนนอก ตำบลใหม่นาเพียง (คุณภาพการขัดสี 42 กรัม)
  • รางวัลอันดับที่ 2👍 นางทัศนี ชัยสา ตำบลคอนฉิม (คุณภาพขัดสี 42 กรัม)
  • รางวัลอันดับที่ 3 👌 นางอรทัย ทะไกรราช ตำบลแวงใหญ่ (คุณภาพกาขัดสี  39 กรัม)
  • รางวัลชมเชย 👏 นายสัทธิศักดิ์ กางขอนนนอก ตำบลใหม่นาเพียง (คุณภาพการขัดสี 40 กรัม)
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 😙 นายทองใบ มัครมย์ ตำบลโนนสะอาด (คุณภาพการขัดสี  39 กรัม)
  • รางวัลอันดับที่ 2 😄 นางอนุรักษ์ ไชยรัตน์ ตำบลใหม่นาเพียง (คุณภาพการจัดสี 36 กรัม)
  • รางวัลอันดับที่ 3 ☺ นายกมลากร พลหนองหลวง ตำบลใหม่นาเพียง (คุณภาพการขัดสี 35 กรัม)
  • รางวัลชมเชย 😀 นางทัศนี ชัยสา ตำบลคอนฉิม (คุณภาพการขัดสี 35 กรัม)