คณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์นายดำรงค์ ราชธานี9 ม.ค.63 นายสมมาตร ทองใบ เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติเทคนิคการลงข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน