ลุยๆ กลุ่มควบคุมคุณภาพ เร่งงานทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (ทั้งในและนอกเวลา)
วิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์นางสาวเสมอจิต เลิศสงคราม