สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เจ้าหน้าที่ฯ เร่ง สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 พื้นที่ อำเภอนามน และอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับกระจายพันธุ์ปลูกในฤดูฝน ปี 2563