นายศักดา แก้วหาวงศ์เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ และคณะทำงาน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ กข6 ตำบลโคกสี เพื่อการจัดซื้อคืนจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ในพื้นที่ตำบลโคกสี อาหารเที่ยง