นายภาณุพันธุ์ ชนะภูเจ้าหน้าที่งานควบคุมคุณภาพ ตรวจซ่อมบำรุงเครื่องสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์กึ่งอัตโนมัติ สำหรับเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ชัยนาท1 ขณะจัดซื้อ / 1 ต.ค.62