12 พ.ย. 62 - นักศึกษาภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาขอนแก่น ศึกษาดูงาน

โกมล ต่อชีพ

มข.ดูงาน