เจ้าหน้าที่แวะติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชัยนาท 1 พื้นที่บ้านบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น หลังจากจัดกิจกรรมโครงการฯ
ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1

i 3 ข้าวชัยนาท 1