อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการพัฒนาเกษตรกรรรมยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เป้าหมายเกษตรกร 1 กลุ่ม 27 ราย

ข้าวอินทรีย์อำเภอซำสูง