31 กรกฎาคม 2561 : เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และน้องๆ นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเรียนรู้การปลูกข้าว ภายใต้โครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียนรู้และอาหารกลางวันเด็กฯ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นดีครับๆ ปมไม่เคยโยนกล้า ทำนาง่ายสนุกดีครับ
ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นเด็กๆ มองหามัดกล้าข้าว อ้าวมันอยู่ในถาด 434 หลุม
ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นต้นกล้ายังเล็กๆ ตกลงตมพร้อมเติบโต