31 ก.ค.2561 : เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ ร่วมเป็นวิทยากร ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร แนวทางการพัฒนาข้าวคุณภาพสู่ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จัดโดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองสองห้องร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมีเกษตรกร ผู้นำชุมชนและคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องร่วมฝึกอบรมจำนวน 35 คน

ฮอร์โมนไข่-นมสด กิจกรรมผลิตปุ๋ยชีวภาพหมักยีสต์ลดต้นทุนและทดแทนปุ๋ยเคมี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองสองห้อง เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองสองห้อง