ภาณุพันธุ์ ชนะภูศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น