ศพก.ชนบทchnb 1ภาณุพันธ์ ชนะภูchnb 5ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึกภาณุพันธ์ ชนะภูchnb 8ภาณุพันธ์ ชนะภูchnb 12ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ออกให้ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่อำเภอชนบท โดยใช้หลักการ ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้สารเคมี