ศพก.ชนบทchnb 1chnb 3chnb 5chnb 6chnb 7chnb 8chnb 10chnb 12ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ออกให้ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่อำเภอชนบท โดยใช้หลักการ 3 ต้องทำ 3 ต้องลด 3 ต้องทำ คือ ทำนาไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพ และ ทำบัญชีฟาร์ม 3 ต้องลด คือ ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้สารเคมี