ศพก.บ้านแฮดBH 1BH 2BH 3BH 4BH 5BH 6ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ออกให้ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่อำเภอบ้านแฮด โดยใช้หลักการลดต้นการผลิตข้าว