ศพก.โนนทองnontong 3ภาณุพันธ์ ชนะภูnontong 5nontong 6nontong 7nontong 1ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ออกให้ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่อำเภอโนนทอง โดยใช้หลักการ ลดต้นทุนการผลิตข้าว