ภาณุพันธ์ ชนะภูสมมาตร ทองใบเกษตรอำเภอน้ำพอง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ออกให้ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่อำเภอน้ำพอง