wn 2ศพก.แวงน้อย

กชพรรณ โคตรปะโคwn 3wn 4wn 7

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ออกให้ความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่อำเภอแวงน้อย โดยใช้หลักการ 3 ต้องทำ 3 ต้องลด 3 ต้องทำ คือ ทำนาไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพ และ ทำบัญชีฟาร์ม 3 ต้องลด คือ ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้สารเคมี