สมาร์ทฟาร์มเมอร์

smart farmer

20 มี.ค.61 - เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นำเกษตรกรผู้นำ Smart Farmer ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จังหวัดร้อยเอ็ด