ศพก.อำเภอพล
29/03/61 - คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จัดประชุมเกษตรกรผู้นำในเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพล บ้านโนนพริก ตำบลโคกสง่า อำเภอพล